Regulamin Miss Passion 2017 - konkurs piękności
Administrator
Liczba postów: 5,216
Dołączył: Wrz 2014
Reputacja: 73
Post: #1
Regulamin Miss Passion 2017 - konkurs piękności
[Obrazek: 2j2xrav.jpg]

REGULAMIN PLEBISCYTU MISS PASSION – konkurs piękności 2017

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem plebiscytu (zamiennie zwanym dalej Konkursem) jest prywatne forum dyskusyjne MissPassion.pl, którego właścicielem jest osoba prywatna Rafał Zebrała.
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą "Miss Passion 2017", zwanym również "Miss Passion – konkurs piękności 2017".
3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od lipca 2016 do ostatniego dnia stycznia 2017, chyba, że Organizator oraz Organizator Regionalny postanowi przedłużyć zgłoszenia o czym poinformuje na swoich stronach.
4. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu oraz strony MissPassion.pl w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz wymaga zawarcia stosownej z nim umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Konkurs ma charakter otwarty oraz organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem polskich społeczności internetowych a cały jego przebieg odbywa się na zasadzie umowności, w wirtualnej formie, naśladując etapy prawdziwych konkursów piękności.
7. Istotą Konkursu jest wyłonienie regionalnych Miss oraz Vicemiss , Miss Passion 2017, Vicemiss Passion 2017, Miss portali współpracujących z Organizatorem oraz nadanie tytułów komplementarnych.
8. Ideą Konkursu jest wyłonienie najciekawszej kandydatki spośród nadesłanych zgłoszeń, która będzie odzwierciedlała osobiste gusta Jurorów oraz Publiczności . Doceniamy ciekawą aparycję, osobowość, fotogeniczność oraz predyspozycje w zrobieniu kariery w showbiznesie. Nie przywiązujemy decydującej wagi do wzrostu, wagi, stanu cywilnego.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, bezpłatne a kandydatka może na każdym etapie odstąpić/zrezygnować z uczestnictwa w nim. Strony zabawy (Organizatorzy, Kandydatki, Fundatorzy nagród) biorą udział w zabawie na zasadzie dobrowolności, przymując z pełną świadomością umowność rywalizacji, plebiscytu jak i jego całego wirtualnego przebiegu.
8. Prawo przystąpienia do Konkursu przysługuje osobom, które zapoznały się z niniejszym regulaminem a w przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora (również Organizatora Regionalnego) zgłoszenie może zostać odrzucone a kandydatka poinformawana zostanie o przyczynie odrzucenia jej zgłoszenia drogą, którą zgłosiła swoje uczestnictwo. Kandydatka może zostać poproszona o weryfikację swojego zgłoszenia na każdym etapie trwania Konkursu.
9. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu obowiązujące będą również informacje oraz komunikaty w sprawie konkursu pochodzące od Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w nieniejszym regulaminie o czym poinformuje na swoich stronach.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie :
1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie kobietom, które spełniają podstawowe warunki uczestnictwa :
a) ukończyły 18 rok życia ; Organizator nie określa górnej granicy wieku. Osoby, które ukończyły 16 rok życia mogą zostać dopuszczone do Konkursu po przesłaniu na adres kontaktowy Organizatora/Organizatora Regionalego pisemnej zgody rodzica, opiekuna prawnego.
b) posługują się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym komunikację: Organizator nie wymaga obywatelstwa/narodowości polskiej
c) nie posiadają tak zwanej "Umowy na wyłączność" z agencją modelek w kraju i za granicą
d) mieszkającym w Polsce lub przebywającym w niej nie krócej niż 6 miesięcy
e)wysłają poprawne zgłoszenie uczestnictwa na adres Organizatora lub odpowiedniego
Organizatora Regionalnego, które powinno zawierać :
- Imię i Nazwisko
- miejsce zamieszkania lub pochodzenia (kandydatka może zgłosić się w regionie, z którego pochodzi nawet jeśli mieszka aktualnie w innym, może zostać poproszona o dowód tego faktu w swoich społecznościach – dotyczy wyborów Regionalnych)
- wiek
- wzrost (nieobowiązkowo, dla wiadomości Organizatora)
- 2 zdjęcia z dobrze widoczną twarzą (jedno pokazujące całą sylwetkę, drugie dowolne); akceptowalne są drobne odstępstwa, których zasadność ocenia Organizator
- linki do profilów społecznościowych kandydatki (dla wiadomości Organizatora, w celu weryfikacji prawdziwości zgłoszenia, linki nie będą publikowane publicznie)
f) w Konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora ani członkowie jego rodziny oraz osoby, którym powierzono czynność związaną z organizacją konkursu oraz członowie jej rodziny.
g) zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora Regionalnego oraz Organizatora
h)kandydatka powinna polubić fanpage Organizatora oraz Organizatora Regionalnego na portalu społecznościowym Facebook.

III. Przebieg Konkursu.
1. Konkurs Miss Passin 2017 składa się z kilku etapów :
a) Konkursy Regionalne – dowolna ilość Konkursów powołana przez Organizatora, które mają za zadanie przeprowadzenie regionalnych eliminacji internetowych, będącymi bezpośrednimi eliminacjami do finału Konkursu Miss Passion 2017. Oranizator nadaje pełne prawa Organizatorowi Regionalnemu do dysponowania nazwą konkursu, grafikami konkursowymi oraz zarządzania stronami Konkursów Regionalnych w zakresie przeprowadzenia eliminacji regionalnych. Wszelkie czynności nie objęte niniejszym regulaminem wymagają zgody Organizatora. Niniejszy regulamin jest stosownym regulaminem również w Konkursach Regionalnych. Organizator Regionalny przeprowadza otwarte eliminacje na zasadach ogólnych, wyłania finalistki oraz w ścisłym finale wyłania zwyciężczynię : Miss Regionu oraz Vicemiss. Może nadać dowolną ilość tytułów komplementarnych. Miss Regionu ma zagwarantowany automatyczny udział w finale Miss Passion 2017.
c) Casting Open – otwarte selekcje na stronie i społecznościach internetowych Organizatora, będący uzupełnieniem Konkursów Regionalnych. Casting Open powinien być przeprowadzony najpóźniej do końca listopada 2016, chyba, że Organizator postanowi przedłużyć zgłoszenia o czym poinforuje na swoich stronach. Start eliminacji odbędzie się nie później niż 1 listopada 2016.
d) Dzikie Karty – miejsca gwarantowane dla kandydatek, które wygrały dodatkowe elimiacje na stronach Partnerów Medialnych Konkursu. Ilość Dzikich Kart określi Organizator według własnego uznania.
e) Druga Szansa – dodatkowe eliminacje, do których kwalifikują się wszystkie vicemiss regionów oraz tytułów kompelentarnych. Wyboru finalistek spośród tego grona dokonuje Jury powołane przez Organizatora a ich ilość również od zależy od jego uznania. Termin przeprowadzenia Drugiej Szansy – nie wcześniej niż po zakończeniu Konkursów Regionalnych.
f) wyłonienie finalistek Konkursów Regionalnych i odpowiednio wyłonienie finalistek Miss Passion 2017
g) finał Miss Passion 2017, który jest ostatnim etapem Konkursu, przebiega w formie umownej, wirtualnej przez okres jednego miesiąca (styczeń 2017) mający na celu wyłonienie kolejnych TOP (15/10/5) Konkursu, zakończony wyłonieniem zwyciężczyń Konkursu oraz nadaniem tytułów Miss, Vicemiss oraz tytułów komplementarnych.
2. Sposób wyłonienia finalistek, Miss, Vicemiss oraz nadania tytułów komplementarnych :
a) finalistki Konkursów Regionalnych są wybierane spośród grona kandydatek z otwartych eliminacji na stronach Organizatorów Regionalnych za pomoca Publiczności oraz Jury (w ilości zależnej od Organizatora) w stosunku głosów określonej przez Organizatora z chwilą otwarcia głosowania (termin jak i inne zasady głosowania powinny być podane najpóźniej na 24 h przed jego startem na stronach Organizatora Regionalnego). Głosowanie Jury jest tajne, głosowanie Publiczności publiczne, za pomocą przycisków Lajk/Udostępnij na Facebooku oraz w miejscach wskazanych przez Organizatora Regionalnego.
b) finalistki Miss Passion 2017 – ich ilość zależna będzie od Organizatora (przedział 20-30) a w ich skład wchodzić będą Miss Regionów, Dzikie Karty, finalistki z Castingu Open (ilość nieokreślona) oraz zwyciężczynie Drugiej Szansy (ilość nieokreślona).
c) Organizatorzy z grona swoich finalistek wybierają kolejno Top 15/10/5 (przykład) według uznania dla urozmaicenia zabawy (sposób przeprowadzenia eliminacji kolejnych finalistek wymaga ustaleń z Organizatorem)
c) Miss, Vicemiss Regionu oraz Miss, Vicemiss Passion 2017 wybiera powołane przez Organizatora Regionalnego oraz odpowiednio Organizatora Jury (ilość członków według uznania Organizatorów); głosowanie Jurorów jest tajne.
d) Tytuły komplementarne – nadawane według uznania Organizatorów, w dowolnej ilości.
e) wszystkie rozstrzygnięcia Konkursu na każdym jego etapie zostaną ogłoszone na stronach Organizatorów
f) uczestniczka konkursu może zostać zdyskwalifikowana decyzją Organizatora jeśli w jego mniemaniu naruszła zasady ogólnego współżycia społecznego w trakcie przebiegu Konkursu oraz może zostać pozbawiona tytułu głównego, vicemiss jeśli jej działania godzą i będą godziły w przyszłości w dobre imię Konkursu oraz Organizatora; zapis ten obowiązujący jest aż do finałowego dnia kolejnej edycji Konkursu.

IV. Nagrody w Konkursie
1. Konkurs Regionalny
- Tytuł Miss Regionu
- Tytuły Vicemiss Regionu
- Tytuły komplementarne
- nagrody rzeczowe nie są gwarantowane a ich ilość, rodzaj jest zależny od Organizatora Regionalnego; o ich obecności kandydatki poinformowane zostaną na stonach Organizatora Regionalnego; nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pięniężnego za nagrody; w zależności od wartości nagród Organizator Regionalny zobowiązuje się do odprowadzenie podatku zgodnie z Ustawami od podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz.U. Z 2000 r., Nr 14, poz. 176).
2. Miss Passion 2017
- Tytuł Miss Passion 2017
- Tytuły Vicemiss Regionu
- Tytuły komplementarne
- Korona na własność
- szarfa na własność
- obecność podobizny Miss Passion 2017 w Panteonie Piękności na stronie głównej Organizatora przez okres panowania (około roku, do kolejnych wyborów)
- profesjonalna sesja zdjęciowa dla Miss Passion 2017 w Warszawie (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia sesji a laureatka dojeżdza na sesję na koszt własny, przysługuje jej prawo do rezygnacji z nagrody)
- Organizator może w trakcie panowania zaoferować wielokrotnie pomoc w organizowaniu sesji, wyszukiwaniu castingów, propozycji, których przyjęcie Miss Passion 2017 nie jest zobowiązana, bowiem nie wiąże lauteatki dalej umowa z Organizatorem; dalsza współpraca jest zależna od jej dobrej woli
- nagrody rzeczowe nie są gwarantowane a ich ilość, rodzaj jest zależny od Organizatora Regionalnego; o ich obecności kandydatki poinformowane zostaną na stonach Organizatora Regionalnego; nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pięniężnego za nagrody; w zależności od wartości nagród Organizator Regionalny zobowiązuje się do odprowadzenie podatku zgodnie z Ustawami od podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz.U. Z 2000 r., Nr 14, poz. 176).

V. Dane osobowe.
Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu. Dane osobowe kandydatek w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jedynie w celu wyłonienia Laureatek Konkursów Regionalnych oraz Miss Passion 2017. Kandydatka wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz publikację tych Danych Osobowych w serwisach oraz społecznościach internetowych Organizatora oraz Organizatorów Regionalnych w celach prawidłowego przeprowadzenia wszystkich etapów
Konkursu i przysługuje jej prawo wglądu oraz ich poprawy na każdym etapie jego trwania.

VI. Reklamacje.
Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać z uzasadnieniem na adres poczty elektronicznej Organizatora (misspassion@op.pl) lub Organizatora Regionalnego w terminie maksymalnie do 7 dni od zakończenia Konkursu a Reklamacje nadesłane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatrzy poprawnie nadesłane Reklamacje w terminie maksymalnie 14 dniowym a decyzje będą ostateczne.

VII. Postanowienia końcowe.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funcjonowaniu Konkursu, które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Organiztor nie był w stanie przewidzieć, zapobiec tj. zdarzeń losowych, przerwy w funkcjonowaniu Serwisów, społeczności internetowych, problemów technicznych niezależnych od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów przeprowadzenia etapów Konkursu jak również przerwania, nie dokończenia Konkursu
3. Kandydatka wysyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, że posiada prawa do dysponowania zdjęciami zgłoszonymi do Konkursu oraz wyraża zgodę na nieograniczoną w czasie nieodpłatną publikację swojego wizerunku w serwisach Organizatora w celach wyłącznie konkursowych a odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich ponosi osoba zgłaszająca – kandydatka.

------------------------------
[Obrazek: b4xbf7.jpg]
Miss Passion 2015 - Katarzyna Hossa

Regulamin forum Miss Passion - by żyło się tutaj lepiej. Jak dodać zdjęcie/film ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-Sie-2016 17:07 przez Ironic.)
21-Sie-2016 12:23
Znajdź posty


Skocz do:

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
 
Ocena wątku:
  • 0 głosów - 0 średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5